ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝΘΕΩΡΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΓΡΑΠΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΓΡΑΠΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΓΡΑΠΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ - ΑΣΚΗΣΗ